خواص پوشش ها با افزودن مواد مثل cross linker ها بهبود می یابد. Cross linkerها از طریق ایجاد پیوند با گروه های عاملی باعث ارتقای کیفیت پوشش می شوند. زیرکونیوم(Zr) بین گروه کربوکسیل آزاد (-COOH) و هیدورکسیل (-OH) شبکه ایجاد میکند. ایجاد شبکه نیز به بهبود دوام(durability) ، استحکام،fastness، آبگریزی، مقاومت به خراش یا سایش،خواص پیوندی منجر میشود.

کراس لینکرهای پایه زیرکونیوم به عنوان تغلیظ کننده در پوشش های کاغذ یا افزاینده دوام در رنگ پایه آب، همچنین برای کاهش یا حذف فرمالدهید آزاد در رزین های پایه فرمالدهید مورد استفاده قرار میگیرند.

کراس لینکرهای Allicross AZCو Allicross KZCبه عنوان تغلیظ کننده پوشش های کاغذ مصرف میشوند و به لحاظ کیفی معادل بسیار با کیفیت تر AZC ها و KZC در بازار هستند. کراس لینکرهای Allicross AZC-R و Allicross KZC-Rمواردی هستند بر پایه کربنات زیرکونیوم با وزن مولوکولی پایین تهیه شده اند و حاوی گروه های عامل آزاد برای ایجاد شبکه می باشند. از این طریق کارآمدی پوشش را بالا می برند.

  • کراس لینکر Allicross AZC: تغلیظ کننده با پایه محلول آمونیوم زیرکونیوم کربنات با درصد ZrO2 20 درصد
  • کراس لینکر Allicross AZC-UR: تغلیظ کننده با پایه محلول آمونیوم زیرکونیوم کربنات با وزن مولوکولی پایین و درصد ZrO2 20 درصد
  • کراس لینکر Allicross KZC: پتاسیم زیرکونیوم کربنات با درصد ZrO2 20 درصد
  • کراس لینکر Allicross KZC-R: پتاسیم زیرکونیوم کربنات با وزن مولوکولی پایین و درصد ZrO2 20 درصد
  • کراس لینکر Allicross ZA : زیرکونیوم استات با درصد ZrO2 22 درصد

This post is also available in: English