کراس لینکرهای پایه زیرکونیوم

خواص پوشش ها با افزودن مواد مثل cross linker ها بهبود می یابد. Cross linkerها از طریق ایجاد پیوند با گروه های عاملی باعث ارتقای کیفیت پوشش می شوند. زیرکونیوم(Zr) بین گروه کربوکسیل آزاد (-COOH) و هیدورکسیل (-OH) شبکه ایجاد میکند. ایجاد شبکه نی…